Random Blox Fruits 319.000
Mã số
Giá từ
#2594

Level : 2450 Max

Fruit : 100% Mochi - 70% Mochi V2 - 30% Có Thêm Leopard

Khác : Random [ Song Kiếm Oden / Soul Guitar / 2 ] - GodHuman 100% - 99% Kho Trái Ác Quỷ Xịn 3M+ - Trái V2 99%

Đặc Biệt : Leopard Vĩnh Viễn 44%, Mochi Vĩnh Viễn 52%, 49% Có Gamepass 1-Full, Tộc V4 Full Gear 33%

    319.000 đ

#2588

Level : 2450 Max

Fruit : 100% Mochi - 70% Mochi V2 - 30% Có Thêm Leopard

Khác : Random [ Song Kiếm Oden / Soul Guitar / 2 ] - GodHuman 100% - 99% Kho Trái Ác Quỷ Xịn 3M+ - Trái V2 99%

Đặc Biệt : Leopard Vĩnh Viễn 44%, Mochi Vĩnh Viễn 52%, 49% Có Gamepass 1-Full, Tộc V4 Full Gear 33%

    319.000 đ

#904

Level : 2450 Max

Fruit : 100% Mochi - 70% Mochi V2 - 30% Có Thêm Leopard

Khác : Random [ Song Kiếm Oden / Soul Guitar ] - GodHuman 100% - 99% Kho Trái Ác Quỷ Xịn 3M+ - Trái V2 99%

Đặc Biệt : Leopard Vĩnh Viễn 44%, Mochi Vĩnh Viễn 52%

    319.000 đ

#896

Level : 2450 Max

Fruit : 100% Mochi - 70% Mochi V2 - 30% Có Thêm Leopard

Khác : Random [ Song Kiếm Oden / Soul Guitar ] - GodHuman 100% - 99% Kho Trái Ác Quỷ Xịn 3M+ - Trái V2 99%

Đặc Biệt : Leopard Vĩnh Viễn 44%, Mochi Vĩnh Viễn 52%

    319.000 đ