Random Blox Fruits 45.000
Mã số
Giá từ
#4834

Level : Random Level Max - Có Tỉ Lệ Nổ Acc Mochi V2/Leopard

Gamepass : Hên Sẽ Có Từ 1-6 - Thị Trường Acc Đang Hiếm (NHANH TAY KẺO HẾT)

Thông Tin Khác : Acc Này Hên Xui Nha - Tỉ Lệ Cao Ra Acc Siêu Vip

Đặc Biệt: 10% Leopard - 12% Mochi V2 Hoặc Vĩnh Viễn - 65% Song Kiếm Oden - Soul Guitar - Mythical - 12% Tộc V4 Random Gear 1-5

  45.000 đ

#4825

Level : Random Level Max - Có Tỉ Lệ Nổ Acc Mochi V2/Leopard

Gamepass : Hên Sẽ Có Từ 1-6 - Thị Trường Acc Đang Hiếm (NHANH TAY KẺO HẾT)

Thông Tin Khác : Acc Này Hên Xui Nha - Tỉ Lệ Cao Ra Acc Siêu Vip

Đặc Biệt: 10% Leopard - 12% Mochi V2 Hoặc Vĩnh Viễn - 65% Song Kiếm Oden - Soul Guitar - Mythical - 12% Tộc V4 Random Gear 1-5

  45.000 đ

#4824

Level : Random Level Max - Có Tỉ Lệ Nổ Acc Mochi V2/Leopard

Gamepass : Hên Sẽ Có Từ 1-6 - Thị Trường Acc Đang Hiếm (NHANH TAY KẺO HẾT)

Thông Tin Khác : Acc Này Hên Xui Nha - Tỉ Lệ Cao Ra Acc Siêu Vip

Đặc Biệt: 10% Leopard - 12% Mochi V2 Hoặc Vĩnh Viễn - 65% Song Kiếm Oden - Soul Guitar - Mythical - 12% Tộc V4 Random Gear 1-5

  45.000 đ

#4822

Level : Random Level Max - Có Tỉ Lệ Nổ Acc Mochi V2/Leopard

Gamepass : Hên Sẽ Có Từ 1-6 - Thị Trường Acc Đang Hiếm (NHANH TAY KẺO HẾT)

Thông Tin Khác : Acc Này Hên Xui Nha - Tỉ Lệ Cao Ra Acc Siêu Vip

Đặc Biệt: 10% Leopard - 12% Mochi V2 Hoặc Vĩnh Viễn - 65% Song Kiếm Oden - Soul Guitar - Mythical - 12% Tộc V4 Random Gear 1-5

  45.000 đ

#4820

Level : Random Level Max - Có Tỉ Lệ Nổ Acc Mochi V2/Leopard

Gamepass : Hên Sẽ Có Từ 1-6 - Thị Trường Acc Đang Hiếm (NHANH TAY KẺO HẾT)

Thông Tin Khác : Acc Này Hên Xui Nha - Tỉ Lệ Cao Ra Acc Siêu Vip

Đặc Biệt: 10% Leopard - 12% Mochi V2 Hoặc Vĩnh Viễn - 65% Song Kiếm Oden - Soul Guitar - Mythical - 12% Tộc V4 Random Gear 1-5

  45.000 đ

#4817

Level : Random Level Max - Có Tỉ Lệ Nổ Acc Mochi V2/Leopard

Gamepass : Hên Sẽ Có Từ 1-6 - Thị Trường Acc Đang Hiếm (NHANH TAY KẺO HẾT)

Thông Tin Khác : Acc Này Hên Xui Nha - Tỉ Lệ Cao Ra Acc Siêu Vip

Đặc Biệt: 10% Leopard - 12% Mochi V2 Hoặc Vĩnh Viễn - 65% Song Kiếm Oden - Soul Guitar - Mythical - 12% Tộc V4 Random Gear 1-5

  45.000 đ

#4816

Level : Random Level Max - Có Tỉ Lệ Nổ Acc Mochi V2/Leopard

Gamepass : Hên Sẽ Có Từ 1-6 - Thị Trường Acc Đang Hiếm (NHANH TAY KẺO HẾT)

Thông Tin Khác : Acc Này Hên Xui Nha - Tỉ Lệ Cao Ra Acc Siêu Vip

Đặc Biệt: 10% Leopard - 12% Mochi V2 Hoặc Vĩnh Viễn - 65% Song Kiếm Oden - Soul Guitar - Mythical - 12% Tộc V4 Random Gear 1-5

  45.000 đ

#4815

Level : Random Level Max - Có Tỉ Lệ Nổ Acc Mochi V2/Leopard

Gamepass : Hên Sẽ Có Từ 1-6 - Thị Trường Acc Đang Hiếm (NHANH TAY KẺO HẾT)

Thông Tin Khác : Acc Này Hên Xui Nha - Tỉ Lệ Cao Ra Acc Siêu Vip

Đặc Biệt: 10% Leopard - 12% Mochi V2 Hoặc Vĩnh Viễn - 65% Song Kiếm Oden - Soul Guitar - Mythical - 12% Tộc V4 Random Gear 1-5

  45.000 đ

#4814

Level : Random Level Max - Có Tỉ Lệ Nổ Acc Mochi V2/Leopard

Gamepass : Hên Sẽ Có Từ 1-6 - Thị Trường Acc Đang Hiếm (NHANH TAY KẺO HẾT)

Thông Tin Khác : Acc Này Hên Xui Nha - Tỉ Lệ Cao Ra Acc Siêu Vip

Đặc Biệt: 10% Leopard - 12% Mochi V2 Hoặc Vĩnh Viễn - 65% Song Kiếm Oden - Soul Guitar - Mythical - 12% Tộc V4 Random Gear 1-5

  45.000 đ

#4812

Level : Random Level Max - Có Tỉ Lệ Nổ Acc Mochi V2/Leopard

Gamepass : Hên Sẽ Có Từ 1-6 - Thị Trường Acc Đang Hiếm (NHANH TAY KẺO HẾT)

Thông Tin Khác : Acc Này Hên Xui Nha - Tỉ Lệ Cao Ra Acc Siêu Vip

Đặc Biệt: 10% Leopard - 12% Mochi V2 Hoặc Vĩnh Viễn - 65% Song Kiếm Oden - Soul Guitar - Mythical - 12% Tộc V4 Random Gear 1-5

  45.000 đ

#4811

Level : Random Level Max - Có Tỉ Lệ Nổ Acc Mochi V2/Leopard

Gamepass : Hên Sẽ Có Từ 1-6 - Thị Trường Acc Đang Hiếm (NHANH TAY KẺO HẾT)

Thông Tin Khác : Acc Này Hên Xui Nha - Tỉ Lệ Cao Ra Acc Siêu Vip

Đặc Biệt: 10% Leopard - 12% Mochi V2 Hoặc Vĩnh Viễn - 65% Song Kiếm Oden - Soul Guitar - Mythical - 12% Tộc V4 Random Gear 1-5

  45.000 đ

#4810

Level : Random Level Max - Có Tỉ Lệ Nổ Acc Mochi V2/Leopard

Gamepass : Hên Sẽ Có Từ 1-6 - Thị Trường Acc Đang Hiếm (NHANH TAY KẺO HẾT)

Thông Tin Khác : Acc Này Hên Xui Nha - Tỉ Lệ Cao Ra Acc Siêu Vip

Đặc Biệt: 10% Leopard - 12% Mochi V2 Hoặc Vĩnh Viễn - 65% Song Kiếm Oden - Soul Guitar - Mythical - 12% Tộc V4 Random Gear 1-5

  45.000 đ

#4809

Level : Random Level Max - Có Tỉ Lệ Nổ Acc Mochi V2/Leopard

Gamepass : Hên Sẽ Có Từ 1-6 - Thị Trường Acc Đang Hiếm (NHANH TAY KẺO HẾT)

Thông Tin Khác : Acc Này Hên Xui Nha - Tỉ Lệ Cao Ra Acc Siêu Vip

Đặc Biệt: 10% Leopard - 12% Mochi V2 Hoặc Vĩnh Viễn - 65% Song Kiếm Oden - Soul Guitar - Mythical - 12% Tộc V4 Random Gear 1-5

  45.000 đ

#4808

Level : Random Level Max - Có Tỉ Lệ Nổ Acc Mochi V2/Leopard

Gamepass : Hên Sẽ Có Từ 1-6 - Thị Trường Acc Đang Hiếm (NHANH TAY KẺO HẾT)

Thông Tin Khác : Acc Này Hên Xui Nha - Tỉ Lệ Cao Ra Acc Siêu Vip

Đặc Biệt: 10% Leopard - 12% Mochi V2 Hoặc Vĩnh Viễn - 65% Song Kiếm Oden - Soul Guitar - Mythical - 12% Tộc V4 Random Gear 1-5

  45.000 đ

#4807

Level : Random Level Max - Có Tỉ Lệ Nổ Acc Mochi V2/Leopard

Gamepass : Hên Sẽ Có Từ 1-6 - Thị Trường Acc Đang Hiếm (NHANH TAY KẺO HẾT)

Thông Tin Khác : Acc Này Hên Xui Nha - Tỉ Lệ Cao Ra Acc Siêu Vip

Đặc Biệt: 10% Leopard - 12% Mochi V2 Hoặc Vĩnh Viễn - 65% Song Kiếm Oden - Soul Guitar - Mythical - 12% Tộc V4 Random Gear 1-5

  45.000 đ

#4806

Level : Random Level Max - Có Tỉ Lệ Nổ Acc Mochi V2/Leopard

Gamepass : Hên Sẽ Có Từ 1-6 - Thị Trường Acc Đang Hiếm (NHANH TAY KẺO HẾT)

Thông Tin Khác : Acc Này Hên Xui Nha - Tỉ Lệ Cao Ra Acc Siêu Vip

Đặc Biệt: 10% Leopard - 12% Mochi V2 Hoặc Vĩnh Viễn - 65% Song Kiếm Oden - Soul Guitar - Mythical - 12% Tộc V4 Random Gear 1-5

  45.000 đ